Besparingen

Door het gebruik van Roofclix®™ zijn grote besparingen mogelijk op energiekosten, dakonderhoud, dakvernieuwing en op prestatieverlies door verbetering van de arbeidsproductiviteit.

Roofclix metingen in de praktijk
Sinds 2016 doet Sustainable Durable Systems 24/7 metingen op grotere daken waar Roofclix®™ opligt. Onderstaand treft u een verslag van een dergelijke meetsituatie.

Roofclix meetresultaten zomer 2016
In de zomer en herfst van 2016 zijn er door Sustainable Durable Systems metingen uitgevoerd op een locatie in Apeldoorn waar Roofclix®™ geïnstalleerd zijn. Dit is gedaan om een vergelijking te maken tussen de temperatuur van een kaal, onbeschermd dak enerzijds, en een dak bedekt met Roofclix®™ anderzijds. Daarnaast is er een vergelijking gemaakt met de meteorologische gegevens van het meest nabij gelegen KNMI station, Station Heino.

Voor de zomersituatie worden de dagen 23 t/m 26 augustus 2016 beschouwd. Dit waren een aantal warme dagen, met schaduwtemperaturen van rond de 30 °C. De maximale windsnelheid was 3 m/s (vergelijkbaar met windkracht 2). In de grafiek hieronder zijn de temperaturen van het kale dak, en het dak onder Roofclix®™ te zien. Op de verticale as staat de temperatuur weergegeven, op de horizontale as de dagen. Het effect van Roofclix®™ is hier duidelijk te zien; het onbeschermde dak bereikt overdag temperaturen van ongeveer 60 °C, waar dit met Roofclix®™ rond de 30 °C wordt. ’s Nachts wordt de temperatuur van het onbeschermde dak tot zo’n 10 °C kouder dan de temperatuur onder Roofclix®™. De temperatuur onder Roofclix®™ warmt wat trager op dan die van het onbeschermde dak, en neemt ook wat trager af. Dit komt doordat er zich tussen de Roofclix en het dak een stabiele luchtlaag bevindt, die een zekere ’thermische traagheid’ heeft.

De volgende figuur laat zien hoe de temperatuur van het dak onder Roofclix®™ zich verhoudt tot de schaduwtemperatuur zoals gemeten door het nabij gelegen KNMI Station Heino. Deze blijken gelijk op te gaan, de piektemperaturen schelen een paar graden. Dit betekent dat een dak dat bedekt is met Roofclix®™, niet warmer wordt dan de omgevingslucht. Ook hier is weer de vertraging te zien van de temperatuur onder Roofclix®™, ten opzichte van de schaduwtemperatuur.

Roofclix meetresultaten winter 2017
Ook gedurende de huidige wintermaanden wordt de temperatuur van het dak gemonitord. In de zomer was zichtbaar dat Roofclix®™ er voor zorgen dat op warme dagen de daktemperatuur gelijk blijft aan de schaduwtemperatuur, doordat de panelen het zonlicht grotendeels reflecteren. De meest recente metingen laten duidelijk zien dat er ook in de winter een substantiële winst wordt behaald, doordat het dak onder Roofclix®™ veel warmer blijft dan een dak zonder Roofclix®™. In de figuur zijn de temperaturen van 2 daken te zien, net als de temperatuur die gemeten is door KNMI Station Heino. Het dak zonder Roofclix®™ straalt veel warmte uit, met name gedurende de nacht, waardoor de temperatuur van dat dak bijna -20 °C wordt in een nacht waarin het ruim 5 °C vriest, 22 januari. Het dak waar Roofclix®™ op liggen blijft deze nacht iets warmer dan de daadwerkelijke temperatuur zoals gemeten door het KNMI. Ook voor andere koude nachten geldt dat de temperatuur van het onbeschermde dak flink lager wordt dan de temperatuur van de lucht, terwijl het dak met Roofclix®™ over het algemeen iets hoger ligt dan de luchttemperatuur.

Hiermee is duidelijk dat de installatie van Roofclix®™ er voor zorgt dat een dak op koude dagen veel minder afkoelt dan het normaal zou doen. Wanneer de binnentemperatuur op een vaste waarde gereguleerd wordt, dan betekent dit dat de warmtelast substantieel afneemt.

Energiebesparing
Besparing op energie is afhankelijk van de staat van het gebouw en de reeds getroffen maatregelen. De verwachte terugverdientijd is 3 tot 5 jaar.

EPC
Sinds 1 Januari 2009 is het EPC-stelsel aangepast. In de energieprestatiecoëfficiënt van gebouwen (EPC) worden nu ook de koelbehoeften meegenomen. De schil van het gebouw telt hierbij zwaarder mee dan voorheen. Zonwering voor de ramen telt ook mee in de berekening van de energieprestatie van het gebouw door de warmtewerende eigenschappen. Roofclix®™ heeft warmte en koude werende eigenschappen en zal uw gebouw daarom hoger laten scoren. Een hoger energielabel staat voor een hogere economische waarde!

Goed stedelijk binnenklimaat
Het witte, UV bestendige, kunststof materiaal zorgt voor een reflectie van (85%) van de zonnestraling. Hierdoor gaat de omgevingstemperatuur aanzienlijk omlaag. De Roofclix®™ dakelementen zijn daarom te gebruiken als effectief hulpmiddel tegen het ‘stedelijk hitte-eiland effect’ of ‘Urban Heat Island Effect’ (UHI). Ook smogvorming en fijnstofontwikkeling in industrie- en/of stedelijke gebieden wordt hiermee tegengegaan.

Zonnecollectoren werken optimaal
Roofclix®™ elementen zorgen voor een optimaal rendement van zonnecollectoren. Omdat de Roofclix®™ elementen het licht in hoge mate reflecteren worden de zonnecollectoren optimaal aangestraald. Daarbij weren zij vuil af en beschermen ze de onderliggende dakhuid optimaal bij onderhoudswerkzaamheden.

Concentratie- en prestatieverlies
De gegevens voor de berekeningen zijn afkomstig van de Arbodienst en GGD. Als voorbeeld nemen wij een kantoorpand. We gaan uit van 13 m2 werkplek per persoon (bron: Arbodienst). De ideale werktemperatuur ligt tussen de 21° en 23° Celsius (bron: GGD). Vanaf 25° Celsius beginnen mensen last te krijgen van concentratie- en prestatieverlies. Volgens experts is het van belang om tweehonderd dagen per jaar te koelen, dat is 6,5 maand. Dit komt overeen met de nieuwe doelstelling op het gebied van koeling voor de berekening van de EPC (energie prestatie coëfficiënt).

Wij gaan uit van een acuut en structureel warmteprobleem, waarbij de warmte merkbaar door het dak komt en/of niet door het dak naar buiten kan. De temperatuur loopt vaak op tot boven de 25° Celsius. Vanaf deze temperatuur verliezen mensen per graad circa 15% van hun concentratievermogen (bron GGD). De aanschaf van een centraal airco systeem is geen optie vanwege de hoge aanschaf- en doorlopende kosten.

Kostenbesparing voor Roofclix®
Voor de berekening gaan wij uit van een brutoloon voor een werknemer van € 2.000,- per maand. De berekening is dan als volgt: 1 persoon verdient € 2.000,- bruto. Bij 1 graad boven 25°C betekent dat, dat er 15% concentratie- en/of prestatieverlies plaatsvindt. Concentratieverlies kan ook leiden tot hogere (kostbare) foutmarges. Dit resulteert in € 2.000 x € 0,15 = € 300,- bruto verlies per persoon per maand. Dit maal 6,5 maanden is € 1.950,- per persoon per jaar. U verliest dus circa 1 bruto maandloon per werknemer per graad per jaar!

Een Roofclix®™ dak kan in dit geval een besparing opleveren van € 1.950. Hierbij gaan wij uit van 13m2 per persoon. 13m2 = € 150,- per graad boven 25 graden Celsius per m2 per jaar.

Voor scholen, ziekenhuizen, verzorgingshuizen, et cetera biedt Roofclix®™ een oplossing om de hitte van bovenaf te reduceren tot een comfortabel en leefbaar niveau tijdens warme dagen.